Keresés
Pécsi Vasutas Sportkör | Alapítva 1919-ben | 7622 Pécs, Verseny utca 11. | E-mail: [javascript protected email address]

Pályarendszabályok

Pályarendszabályok

Tisztelt Sporttársak!

Kedves Nézők, Szurkolók!

Pályarendszabályok 2023/2024 szezon

(PVSK-Marketing Kft./PVSK-Veolia)

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a PSN Zrt. és a PVSK-Marketing Kft., mint a PVSK-Veolia kosárlabdacsapat működtetője közösen együttműködve az alábbi szabályzat megértését és betartását kéri a 2023/2024 szezon során megrendezendő mérkőzéseken.

1. Hatály

Jelen Pályarendszabály az országos és helyi jogszabályokkal, valamint az egészségügyi intézkedéseknek megfelelő irányelvekkel és eljárásokkal együtt alkalmazandó minden jegy- vagy bérletbirtokosra, illetve a mérkőzésre belépő személyre a Lauber Dezső városi Sportcsarnok teljes területén.

2. Belépés

A Sportcsarnokba történő belépés kizárólag személyenként egy érvényes jegy vagy bérlet bemutatása esetén lehetséges. A jegyet és bérletet a rendező által kijelölt személynek, vagy a biztonsági személyzet felhívására kötelező felmutatni belépéskor. Kérésre a jegy vagy a bérlet birtokosa köteles hivatalos okirattal igazolni személyazonosságát. Ha nem működik együtt, a Sportcsarnokba való belépése megtagadható. A 6 éven aluli nézők, gyermekek díjmentesen tekinthetik meg mérkőzést, de kizárólag értük felelős gondviselő felnőtt társaságában léphetnek be a Sportcsarnokba. A velük együtt érkező gondviselő felnőttnek is érvényes jeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie. Mozgáskorlátozott, illetve fogyatékkal élő személyek az akadálymentesített helyekre az e célra biztosított bejáratokon át juthatnak be a részükre szóló érvényes jegy vagy bérlet bemutatásával. A velük együtt érkező kísérő személynek is érvényes jeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, a sportszerű szurkolással, buzdítással össze nem férő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani! Ha a sportrendezvényre belépésre jelentkező vagy a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt a korábban leírt feltételeknek nem felel meg, vagy olyan magatartást tanúsít és ezt a rendező figyelmeztetésére sem hagyja abba, beléptetését meg kell tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani! A rendező e személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Ha a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező (vagyonőr) – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. Bűncselekmény elkövetésének tettenérése esetén a rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére a megfelelő rendelkezések az irányadók. Ebben az esetben a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak, a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget kötelesek megtéríteni.

A szervező az általa, valamint az utazó (vendég) sportszervezet részvételével szervezett sportrendezvény esetén és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás lehetőségéről a szervező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles tájékoztatást adni.

3. Személyi ellenőrzések

Minden belépő személy köteles bemutatni, illetve felszólításra megtekintésre átadni jegyét vagy bérletét a rendező által kijelölt személy (biztonsági szolgálat) vagy rendőr részére. Bármely, a rendező által kijelölt személy vagy rendőr jogosult felmérni – ideértve az ehhez szükséges műszaki eszközök használatát is –, hogy az adott személy kockázatot jelent-e a közrend potenciális megzavarására, különösen abból a szempontból, hogy alkoholt, kábítószert fogyasztott-e, illetve fegyvert vagy más tiltott tárgyat tart-e a birtokában. Ezek gyanúja esetén bármely a rendező által feljogosított személy (biztonsági szolgálat) vagy rendőr jogosult a ruházat, illetve csomagok átvizsgálására. A tiltott tárgyakat a rendező által kijelölt személy (biztonsági szolgálat) vagy rendőr elveheti, illetve a tulajdonosát annak letétbe helyezésére kötelezheti. A fenti személyek, illetve képviselőik jogosultak tiltott tárgyak letétbe vételének megtagadására. Megtagadható a belépés azon személy részére, aki kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy szabálysértési kitiltás hatálya alatt áll! Bárki, aki nem tartja be a Pályarendszabály rendelkezéseit, vagy biztonsági kockázatot jelent, visszafordítható és a sportcsarnokba lépése megtagadható, függetlenül bármely, az adott személlyel szemben alkalmazandó más intézkedéstől. Aki jegyet vagy bérletet jogosulatlanul használ fel, vagy a sportcsarnokból kitiltás, avagy bármely más, hasonló tartalmú intézkedés hatálya alatt áll, a sportcsarnokba nem léphet be, és köteles a jegyét vagy bérletét haladéktalanul visszaszolgáltatni.

4. Viselkedés a sportcsarnokban

A néző a sportrendezvényen köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti. A sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát, rasszista, gyűlöletre uszító, vagy a sportszerű szurkolással nem összeegyeztethető magatartást nem tanúsíthat, köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személyi és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni! Aki belép a sportcsarnokba, köteles, betartani az egészségügyi intézkedésekkel és a járványügyi előírásokkal kapcsolatos minden szabályozást, irányelvet és eljárást, és olyan magatartást tanúsítani, amellyel nem okoz sérülést másoknak, másokat nem veszélyeztet, és szükségtelenül nem akadályoz, illetve zavar, továbbá semmilyen kárt nem okoz. Köteles követni és betartani, bármely, az adott mérkőzésre a rendező által kijelölt személy, biztonsági személyzet vagy rendőr, tűzoltó, illetve más katasztrófavédelmi szerv és mentőegység útmutatását.

Azt a személyt, aki a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a védelmi intézkedéseket, a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja. A küzdőtérre ételt, italt bevinni szigorúan TILOS!

További tiltó rendelkezések:

- Tilos bármely tárgy bedobása a nézőtérről a pályaszintre, továbbá belépés a nézőtérről a játéktérre; aki e szabályokat megszegi, büntetőjogilag is felelősségre vonható.

- Ha bárki, bármely magántulajdon megrongálását, vagy bármilyen balesetet észlel, köteles azonnal jelezni a legközelebbi rendező, biztonsági őr vagy rendőr számára.

- További kivételes helyzetek élet vagy testi épség, illetve vagyon veszélyeztetésének megelőzése, elhárítása vagy mérséklése esetén merülhetnek fel. A rendező által kijelölt személy vagy rendőr utasításainak követése kötelező, az együttműködés elmulasztása a sportlétesítményből történő kizárást eredményezheti.

- A hulladékot vagy üres csomagolóanyagot a sportcsarnokban kihelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. A hulladék szelektív elhelyezésére vonatkozó előírásokat be kell tartani.

- A dohányzás – ideértve az e-cigaretta termékek és a hevítés, nem meggyújtás útján fogyasztott dohánytermékek használatát is – TILOS a sportcsarnok teljes területén, kivéve a jogszabályok által lehetővé tett eseteket, a kijelölt dohányzóhelyeken, a sportlétesítményen kívül.

- A sportlétesítmény teljes területén mindennemű sportfogadási tevékenység TILOS!

5. Hang- és képfelvételek, közvetítés

A sportesemények résztvevői díjmentesen hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a részvételük idején felvétel készüljön, továbbá a hang- és képfelvételek, valamint képmásuk állóképeken, hang-, kép-, illetve audiovizuális anyagokon felhasználásra kerüljön, illetve azt bármikor a mérkőzéshez (PVSK-Veolia) vagy általánosságban felhasználják.

A PVSK-Veolia mérkőzések résztvevői – a média külön engedéllyel rendelkező, akkreditált képviselői kivételével – a magáncélú felhasználás körén túlmenően nem készíthetnek, használhatnak fel, illetve továbbíthatnak a sportcsarnokról vagy a mérkőzésről készült semmilyen hang- és képanyagot, -felvételt, illetve egyéb leírást (ideértve bármilyen eredményt, statisztikát, információt, illetőleg más, a mérkőzéshez kapcsolódó adatot egészben vagy részben) sem az interneten, rádión, televízión, sem bármely más jelenlegi, illetve jövőbeli eszközön keresztül, továbbá nem nyújthatnak segítséget más személy(ek)nek ilyen tevékenységhez.

6. Tiltott tárgyak és magatartás

A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező hirdetményen tájékoztat a sportlétesítménybe be nem vihető tárgyakról, gondoskodik a be nem vihető, de jogszerűen birtokolható tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ha a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa a sportrendezvény befejezésétől számított egy órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

A következő tárgyak nem hozhatók be a Sportcsarnokba, kivéve – ha erre van lehetőség – ha az MKOSZ, illetve a rendező azt külön engedélyezte:

- A4-es méretűnél nagyobb táska (210 mm x 297 mm x 210 mm);

- bármilyen fegyver vagy más olyan tárgy, amely fegyverré vagy lövedékké alakítható; esernyő

- bármilyen palack, korsó vagy doboz, valamint más, műanyagból, üvegből vagy más törékeny

anyagból készült tárgyak, kivéve a kellően igazolt egészségügyi okból szükséges tárgyakat;

- tűzijáték, jelzőfény, füstpor, füstbomba vagy más pirotechnikai eszköz;

- gázspray-flakonok, maró/gyúlékony anyagok, festékek, illetve egészségre káros vagy erősen

gyúlékony anyagokat tartalmazó tartályok;

- lézeres mutatók;

- drónok;

- bármilyen étel, ital, műanyag palack, kivéve a kellően igazolt egészségügyi okból szükséges;

- alkohol, kábítószerek, illetve más bódító hatású vagy veszélyes anyag, kivéve a kellően igazolt egészségügyi okból szükséges anyagokat;

- bármilyen sértő, rasszista, xenofób, szexista, vallási, politikai vagy bármely más jogellenes/tiltott anyag, ideértve a diszkriminatív propagandaanyagokat;

- bármilyen reklám vagy kereskedelmi célú tárgy, illetve anyag, így transzparens, cégér, jelkép vagy szórólap;

- 1 (egy) méter hosszúságot és 1 (egy) cm átmérőt meghaladó rugalmas zászlórudak;

- 2,00 (kettő) x 1,50 (másfél) méter méretűnél nagyobb transzparens vagy zászló. A kisebb zászlók vagy transzparensek engedélyezhetők, ha a helyi jogszabályoknak megfelelnek és olyan anyagból készültek, amely valószínűsíthetően nem gyúlékony. Bármely, 2,00 (kettő) x 1,50 (másfél) méter méretűnél nagyobb transzparens vagy zászló bevitele csak akkor megengedett, ha azt a rendező kérelemre kifejezetten írásban engedélyezte;

- elektronikusan, mechanikusan vagy kézzel működtetett hangkibocsátó eszközök, így megafonok;

- professzionális kamerák és videokamerák, illetve más professzionális hang- vagy videofelvevő berendezés, emellett bármilyen kamera, videokamera, illetve más hang- vagy képfelvevő berendezés csak magáncélú használatra vihető be a sportlétesítménybe, amennyiben ahhoz a rendező hozzájárul;

- minden olyan digitális eszköz, amely tartalom közvetítésére vagy közzétételére szolgál csak magáncélú használatra vihető be a sportlétesítménybe;

- továbbá, bármely más, a jogszabályoknak meg nem felelő, veszélyes, illetőleg a helyi biztosítást végző hatóságok által nem engedélyezett anyag.

Kétség esetén bármely, a sportlétesítménybe bevihető tárggyal kapcsolatban a rendező által kijelölt személy, biztonsági személyzet vagy rendőr jogosult eldönteni, hogy az adott tárgy bevitele tiltott vagy engedélyezett- e a Pályarendszabály rendelkezései alapján.

Szigorúan TILOS az alábbi tevékenységek végzése a Sportcsarnok teljes területén:

- bármilyen, tárgy vagy folyadék eldobása, különösen más személy, vagy játékteret körülvevő terület,

illetve a játéktér irányába;

- tűz gyújtása, tűzijáték, jelzőfény vagy más pirotechnikai eszköz beindítása vagy kilövése;

- bármilyen sértő, rasszista, xenofób, szexista, vallási, politikai vagy bármely más jogellenes/tiltott üzenet, különösen diszkriminatív propagandaüzenetek kinyilvánítása vagy terjesztése;

- mások által veszélyesként, provokatívként, fenyegetőként, diszkriminatívként vagy sértőként értelmezhető magatartás tanúsítása;

- áruk vagy jegyek értékesítése, szóróanyagok (így nyomtatott anyagok) vagy más tárgyak terjesztése, illetve bármely más promóciós vagy kereskedelmi tevékenység végzése a rendező előzetes írásbeli engedélye nélkül;

- bármely, nem erre a célra szánt épületszerkezetre vagy berendezésre felmászás;

- szerkezeti elemekre, berendezésekre, útvonalakra írás, festés, bármely tárgy ezekhez erősítése;

- ürítés a mosdón kívüli bármely más helyen, továbbá szemetelés a sportcsarnokban hulladék, csomagolóanyag vagy üres tároló dobozok eldobásával;

- felállni az ülésekre a nézőtéren;

- továbbá bármely más tiltott magatartás.

További a létesítmény üzemeltetője és a rendező által szigorúan tiltott tevékenységek a sportlétesítmény egész területén az alábbi:

- belépés a nyilvánosság elől elzárt vagy olyan területekre (üzemi helyiségekbe, VIP- és média zónákba), amelyekre a belépés csak bizonyos jegy- vagy bérlettípusok birtokosai részére engedélyezett, kivéve ezen engedélyek birtokában;

- a közlekedés számára megnyitott helyeken, gyalogösvényeken és utakon, a látogatói bejáratokban és kijáratokban, valamint vészkijáratokban egy helyben tartózkodás és azok elzárása;

- a belépés a játéktérre vagy a játékteret körülvevő területre szigorúan TILOS!

7. A Pályarendszabály megsértése

A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a rendező, jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, valamint a szervező vagy – rendező alkalmazása esetén - a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.

A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet.

Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, a PVSK Marketing Kft. érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható.

Az alkalmazandó jogszabályoktól is függően a Pályarendszabály bármely megsértése az alábbi következményeket vonhatja maga után:

- eltávolítás a sportcsarnokból és lehetséges feljelentés a rendőrségnél;

- a jogsértő távoltartása a sportlétesítményből a mérkőzés teljes időtartamára;

- a szabálysértő személy által az adott mérkőzésre előre megvásárolt jegy vagy jegyek törlése és érvénytelenítése visszatérítés nélkül;

- a szabálysértő személyes adatainak átadása – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – az érintett rendező szerv, illetve a rendőrség részére a megfelelő intézkedések megtétele érdekében (pl. országos hatályú kitiltás a sportlétesítményekből);

- jogi eljárások megindítása, a mérkőzést rendező, vagy más erre jogosult személyek/szervezetek által;

- a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően alkalmazandó joghátrányok, illetve jogorvoslati lehetőségek.

A létesítmény üzemeltetője és a rendező szerv, a rendőrséggel egyeztetve fenntartja a jogot, hogy mérlegelési jogkörében éljen bármely további jogorvoslati lehetőségekkel.

8. Kamerás megfigyelő rendszer

A szurkolók biztonságának megóvása érdekében a sportlétesítmény videokamerás megfigyelő rendszerrel van felszerelve, amelyet a rendező a biztonsági szervezet és a rendőri állomány tagjai vagy magán biztonsági szolgálat arra jogosult munkatársai ellenőriznek. Az ezek által készített képfelvételek nagy valószínűséggel felhasználásra kerülnek, ha bármilyen jogi eljárásra kerül sor. A hozzáférést a vonatkozó jogszabályok szerint tesszük lehetővé.

9. Felelősség

A vonatkozó jogszabályok adta kereteken belül a sportcsarnokba belépők tudomásul veszik, hogy belépni saját kockázatukra jogosultak, és felelősek a sportcsarnokban tanúsított magatartásukból eredő bármely kárért vagy veszteségért. A rendező a sporteseményen, mérkőzésen résztvevő nézők részére felelősségbiztosítást kötött.

10. Részleges érvénytelenség és módosítások

Ha a Pályarendszabály bármely részét hatáskörrel rendelkező bíróság érvénytelennek, hatálytalannak vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítaná, úgy a Pályarendszabály ezen rendelkezés által nem érintett, fennmaradó részei az érvénytelen, hatálytalan vagy kikényszeríthetetlen részek nélkül maradnak hatályban. A rendező fenntartja a jogot, hogy a Pályarendszabályt időnként, indokolt esetben módosítsa. A legutóbbi, mindenkori hatályos változat a PVSK-Veolia hivatalos weboldalán https://pvsk.hu/szakosztaly/ferfi-kosarlabda-szakosztaly/dokumentumok/ oldalán érhető el.

11. Hiteles szöveg

A Pályarendszabály eredeti változata magyar nyelven készült, bármilyen jogvita esetén a magyar nyelvű

változat az irányadó.

12. Alkalmazandó jog és joghatóság

A Pályarendszabályt minden esetben Magyarország irányadó jogszabályainak megfelelően és azokkal összhangban kell értelmezni. Bármely, a Pályarendszabály rendelkezéseiből eredő, vagy azokhoz kapcsolódó jogvita esetén a Magyarországon hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el.

Kérjük vendégeinket, hogy a Pályarendszabályban foglaltak betartásával segítsék a sportcsarnok kulturált és rendeltetésszerű használatát!


VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

PVSK-Marketing Kft.

Pécs, 2024. 03. 07.

Dear supporters and fans!

Court Regulations 2023/2024 season

(PVSK-Marketing Ltd./PVSK-Veolia)

The Hungarian Basketball Association with PSN Zrt. and PVSK-Marketing Ldt., as the joint operator of the PVSK-Veolia men’s basketball team cooperates and requests the understanding and compliance of the following regulations for the games to be held during the 2023/2024 season.

1. Scope

The current field regulations apply to all game tickets or season pass holders, as well as to the person entering the game, together with the national and local legislation, as well as the guidelines and procedures in accordance with health measures. In the entire area of ​​Lauber Dezső City Sports Hall.

2. Entry

Entry to the Sports Hall is only possible on presentation of a valid game ticket or season pass per person. The game ticket and season pass must be presented to the person designated by the organizer or upon the call of the security staff upon entry. Upon request, the holder of the game ticket or season pass is obliged to prove his identity with an official document. If you do not cooperate, you may be refused entry to the Sports Hall. Spectators and children under the age of 6 can watch a game free of charge, but may only enter the Sports Hall in the company of a responsible adult. The accompanying adult accompanying them must also have a valid game ticket or season pass. People with reduced mobility or disabilities can enter the accessible places through the entrances provided for this purpose by presenting a valid game ticket or season pass for them. The accompanying person arriving with them must also have a valid game ticket or season pass, showsbehavior that is incompatible with incitement, to be asked to stop these behaviors! If the applicant or the participant does not meet the previously described conditions during the duration of the sports event, or shows such behavior and does not stop it even after being warned by the organizer, entry must be refused or be removed from the sporting event! The director will ask this person to prove their identity. If you do not comply with the notice, the director (guardian) - unless otherwise provided by law - will immediately notify the police in order to obtain proof of identity. In the event of a crime being committed, the director may detain the person until the arrival of the police, but no later than the end of the third hour from the notification, provided that the detention takes place within the field of view of the on-site video recording device. The appropriate provisions govern the handling of images recorded by the image recording device. In this case, the spectator, or in the case of several tortfeasors, the spectators participating in the tortfeasor, are jointly and severally liable for the damage resulting from the violation of the Rules of the Course, according to the general rules of the Civil Code on compensation, the tortfeasor is obliged to compensate the sports organization for all costs resulting from the tortfeasor. , as well as in the case of a sports event organized with the participation of the traveling (guest) sports organization and when an entry control system is used, it is obliged to refuse the sale of tickets to the person removed from the sports event, as well as to prevent him from participating in the sports event (hereinafter together: exclusion from participation in the sports event). The organizer must provide information about the possibility of exclusion from participation in the sports event in a clearly visible notice outside the sports facility and in its area.

3. Personal checks

All entrants are required to present their game ticket or season pass for inspection to a person (security service) or police officer designated by the organizer. whether the given person poses a risk of potential disruption of public order, especially from the point of view of whether he has consumed alcohol or drugs, or whether he has a weapon or other prohibited object in his possession. In case of suspicion, any person authorized by the organizer (security service) or police officer is entitled to inspect clothing and luggage. The person designated by the organizer (security service) or police officer may take away prohibited items or oblige the owner to deposit them. The above persons and their representatives have the right to refuse to deposit prohibited items. Entry may be refused to a person who is subject to exclusion, suspension from attending sports events, or banning for violation of regulations! may be reversed and denied entry to the sports hall, regardless of any other action applicable to that person. Anyone who uses a game ticket or season pass without authorization, or who is banned from the sports hall, or is subject to any other measure of similar content, may not enter the sports hall and must return the game ticket or season pass immediately.

4. Behavior in the sports hall

Spectators at sports events must comply with You may not carry out any activity that disturbs, frustrates or endangers the order of the sports event in accordance with the regulations of the course rules, the regulations set by the organizer. The safety of the persons and property of the participants in the sports event, racist, inciting to hatred, or behavior incompatible with sportsmanlike support may not be shown, the sports event is obliged at the time of the end of the sports event, as well as when the organizer, the director or the police are called due to the development of a situation that endangers the safety of persons and property, the sports event to leave the venue! Whoever enters the sports hall is obliged to comply with all regulations, guidelines and procedures related to health measures and epidemiological regulations, and to behave in a way that does not cause injury to others, does not endanger others, and does not unnecessarily hinder or disturb, and does not cause any damage. It is obligatory to follow and comply with the instructions of any person, security staff or policeman, firefighter or other disaster prevention agency and rescue unit designated by the organizer for the given game. does not observe the protective measures, the organizer, the operator, or the organizer's or the operator's employee must exclude him from the visit and ensure that this person leaves the premises or the area.

Bringing food and drink into the arena is strictly FORBIDDEN!

More Prohibitory provisions:

• It is forbidden to throw any object from the spectator area onto the field level, and also to enter the playing field from the spectator area; anyone who breaks these rules can also be held criminally liable.

• If anyone notices damage to any private property or any accident, they must immediately report it to the nearest director, security guard or police. Other exceptional situations may arise in the case of preventing, averting or mitigating threats to life or bodily integrity or property. It is mandatory to follow the instructions of the person appointed by the organizer or the police, failure to cooperate may result in exclusion from the sports facility. Waste or empty packaging must be placed in the waste bins located in the sports hall. The regulations regarding the selective disposal of waste must be observed. Smoking - including the use of e-cigarette products and tobacco products consumed by heating, not lighting

- is PROHIBITED in the entire area of ​​the sports hall, except in cases permitted by law, in the designated smoking areas, in the outside a sports facility. Sports betting of any kind is PROHIBITED in the entire area of ​​the sports facility!

5. Audio and video recordings, broadcasting

Participants of sports events consent free of charge to having a recording made of them during their participation, as well as to the use of audio and video recordings, as well as their images on still images, audio, video and audiovisual materials, or at any time for the game (PVSK-Veolia) or used in general. The participants of the PVSK-Veolia gamees - with the exception of specially licensed and accredited representatives of the media - may not make, use or transmit any audio and visual material, recordings or other descriptions of the sports hall or the game, beyond the scope of private use (including any results, statistics, information, or other data related to the game in whole or in part) via the Internet, radio, television, or any other current or future means, and they may not assist other person(s) in such activities.

6. Prohibited objects and behavior

In order to ensure the safe conduct of sports events, the organizer informs about the objects that cannot be brought into the sports facility in an announcement, and ensures that objects that cannot be brought in but can be legally possessed are documented, kept safe and returned to the rightful person upon departure. If the owner of the items taken over for safekeeping does not report within one hour of the end of the sports event, the organizer or organizer will proceed according to the rules of responsible safekeeping.

The following items may not be brought into the Sports Hall, unless - if possible - if MKOSZ, or the director has separately authorized it:

- a bag larger than A4 size (210 mm x 297 mm x 210 mm);

- any weapon or other object that can be transformed into a weapon or projectile; umbrella

- any bottle, jug or box, as well as other objects made of plastic, glass or other fragile materials, except for objects necessary for a sufficiently proven health reason;

- fireworks, flares, smoke powder, smoke bombs or other pyrotechnic devices;

- gas spray bottles, corrosive/flammable substances, paints, or containers containing harmful or highly flammable substances;

- laser pointers;

- drones;

- any food, drink, plastic bottle , except when necessary for a sufficiently proven medical reason;

- alcohol, drugs, or other intoxicating or dangerous substances, except for substances necessary for a sufficiently proven health reason;

- any offensive, racist, xenophobic, sexist, religious, political or any other illegal/prohibited material, including discriminatory propaganda materials;

- any advertising or commercial object or material, such as banners, company flags, logos or leaflets;

- 1 (one) meter length and flexible flag poles exceeding 1 (one) cm in diameter;

- Banner or flag larger than 2.00 (two) x 1.50 (one and a half) meters in size. Smaller flags or banners may be permitted if they comply with local regulations and are made of material that is likely to be non-flammable. The entry of any banner or flag larger than 2.00 (two) x 1.50 (one and a half) meters in size is only permitted if it has been expressly authorized in writing by the organizer upon request;

- electronically, mechanically or manually operated sound emitting devices, such as megaphones; professional cameras and video cameras, or other professional audio or video recording equipment, in addition, any camera, video camera, or other audio or video recording equipment may only be brought into the sports facility for private use, if the organizer agrees; used for publication can only be brought into the sports facility for private use;

Furthermore, any other material that does not comply with the legislation, is dangerous, or is not authorized by the local insurance authorities. security staff or police officers are entitled to decide whether the entry of a given object is prohibited or permitted based on the provisions of the Course Regulations It is strictly FORBIDDEN to carry out the following activities in the entire area of ​​the Sports Hall:

- throwing any object or liquid, especially at another person, or the area surrounding the playing field, or in the direction of the playing field; or any other illegal/prohibited messages, especially discriminatory propaganda messages;

- exhibiting behavior that can be interpreted by others as dangerous, provocative, threatening, discriminatory or offensive;

- selling goods or tickets, distributing flyers (such as printed materials) or other objects, or any carrying out other promotional or commercial activities without the organizer's prior written permission;

- climbing any building structure or equipment not intended for this purpose;

- writing, painting or attaching any object to structural elements, equipment, routes;

- emptying in any other place except the toilet, as well as littering in the sports hall by throwing waste, packaging material or empty storage boxes; Other activities strictly prohibited by the operator of the facility and the director are the following in the entire area of ​​the sports facility:

- off-limits or to areas (business premises, VIP and media zones) to which entry is only permitted to holders of certain types of tickets or passes, except in possession of these permits;

- as well as staying in one place in emergency exits and blocking them;

- entering the playing field or the area surrounding the playing field is strictly FORBIDDEN!

7. Violation of Course Rules

In order to ensure the safe conduct of sports events, the organizer is entitled to observe the venue of the sports event, at the entry points, in the public area belonging to the sports facility and in the designated parking lots, with a camera that enables the unique identification of the participants, and the organizer or - in the event of the use of a director - the organizer to observe and record the footage with a camera attached to the body, which enables the unique identification of the participants. In order to ensure the safe departure of the participants, the police may detain a specific group of spectators in the sports facility. If the police are not present at the sports event, the organizer can decide independently about the detention. Spectators who directly or indirectly violate the relevant legislation, track regulations and the interests of PVSK Marketing Ltd. Depending on the applicable legislation, any violation of the Rules of the Course may result in th following consequences:

- removal from the sports hall and a possible report to the police; • keeping the violator away-from the sports facility for the entire duration of the game;

- pre-purchased by the violator for the given game cancellation and cancellation of a ticket or tickets without refund;

- handing over the violator's personal data - in accordance with the relevant legislation - to the relevant organizing body or the police in order to take the appropriate measures (e.g. nationwide ban from sports facilities); /by organizations;

- legal disadvantages and legal remedies applicable in accordance with the relevant legislation.

8. Camera surveillance system

The operator of the facility and the organizing body, in consultation with the police, reserve the right to use any additional legal remedies at their discretion, is equipped, which is checked by the director of the security organization and the members of the police force or authorized employees of a private security service. The images taken by them will most likely be used if any legal proceedings take place. We enable access in accordance with the relevant legislation.

9. Liability

Within the framework of the relevant legislation, those entering the sports hall acknowledge that they are entitled to enter at their own risk and are responsible for any damage or loss resulting from their behavior in the sports hall. The organizer has taken out liability insurance for the spectators participating in the sports event or game.

10. Partial invalidity and amendments

If any part of the Course Regulations is declared invalid, void or unenforceable by a competent court, the remaining parts of the Course Regulations not affected by this provision shall be the invalid, void or unenforceable parts. remain in effect without them. The organizer reserves the right to amend the Course Regulations from time to time, in justified cases. The most recent version in effect at all times is available on the official website of PVSK-Veolia at https://pvsk.hu/szakosztaly/ferfi-kosarlabda-szakosztaly/oldal/merkozes-hazirend/.

11. Authentic text

The original version of the Course Rules was written in Hungarian, in the event of any legal dispute, the Hungarian version shall prevail.

12. Applicable law and jurisdiction

The Rules of the Course must be interpreted in accordance with and in accordance with the governing laws of Hungary in all cases. Any dispute arising from or related to the provisions of the Rules of the Course will be handled by the courts with jurisdiction and jurisdiction in Hungary. We ask our guests to help us by complying with the provisions of the Rules of the Course cultured and intended use of the sports hall!


LET'S TAKE CARE OF OURSELVES, LET'S TAKE CARE OF EACH OTHER!

PVSK-Marketing Ltd.

Pécs, 03. 07. 2024.

Események

2024. június

  • h
  • k
  • sze
  • cs
  • p
  • szo
  • v
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Nagyobb méret Következő hónap