Keresés
Pécsi Vasutas Sportkör | Alapítva 1919-ben | 7622 Pécs, Verseny utca 11. | E-mail: [javascript protected email address]

Pályarendszabályok

Pályarendszabályok

Tisztelt Sporttársak!

Kedves Nézők, Szurkolók!

Pályarendszabályok 2023/2024. szezon

(PVSK-Marketing Kft./PVSK-Veolia)

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a Pécsi Vasutas Sportkör és a PVSK-Marketing Kft., mint a PVSK-Veolia kosárlabdacsapat működtetője közösen együttműködve az alábbi szabályzat megértését és betartását kéri a 2023/2024 szezon során megrendezendő mérkőzéseken.

1. Hatály

Jelen Pályarendszabály az országos és helyi jogszabályokkal, valamint az egészségügyi intézkedéseknek megfelelő irányelvekkel és eljárásokkal együtt alkalmazandó minden jegy- vagy bérletbirtokosra, illetve a mérkőzésre belépő személyre a Szamosi Nándor PVSK Sportcsarnok teljes területén.

2. Belépés

A Sportcsarnokba történő belépés kizárólag személyenként egy érvényes jegy vagy bérlet bemutatása esetén lehetséges. A jegyet és bérletet a rendező által kijelölt személynek, vagy a biztonsági személyzet felhívására kötelező felmutatni belépéskor. Kérésre a jegy vagy a bérlet birtokosa köteles hivatalos okirattal igazolni személyazonosságát. Ha nem működik együtt, a Sportcsarnokba való belépése megtagadható.

A 6 éven aluli nézők, gyermekek díjmentesen tekinthetik meg mérkőzést, de kizárólag értük felelős gondviselő felnőtt társaságában léphetnek be a Sportcsarnokba. A velük együtt érkező gondviselő felnőttnek is érvényes jeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie.

Mozgáskorlátozott, illetve fogyatékkal élő személyek az akadálymentesített helyekre az e célra biztosított bejáratokon át juthatnak be a részükre szóló érvényes jegy vagy bérlet bemutatásával. A velük együtt érkező kísérő személynek is érvényes jeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie.

A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, a sportszerű szurkolással, buzdítással össze nem férő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani!

Ha a sportrendezvényre belépésre jelentkező vagy a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt a korábban leírt feltételeknek nem felel meg, vagy olyan magatartást tanúsít és ezt a rendező figyelmeztetésére sem hagyja abba, beléptetését meg kell tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani! A rendező e személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Ha a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező (vagyonőr) – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. Bűncselekmény elkövetésének tettenérése esetén a rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére a megfelelő rendelkezések az irányadók. Ebben az esetben a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak, a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget kötelesek megtéríteni.

A szervező az általa, valamint az utazó (vendég) sportszervezet részvételével szervezett sportrendezvény esetén és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás lehetőségéről a szervező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles tájékoztatást adni.

3. Személyi ellenőrzések

Minden belépő személy köteles bemutatni, illetve felszólításra megtekintésre átadni jegyét vagy bérletét a rendező által kijelölt személy (biztonsági szolgálat) vagy rendőr részére.

Bármely, a rendező által kijelölt személy vagy rendőr jogosult felmérni – ideértve az ehhez szükséges műszaki eszközök használatát is –, hogy az adott személy kockázatot jelent-e a közrend potenciális megzavarására, különösen abból a szempontból, hogy alkoholt, kábítószert fogyasztott-e, illetve fegyvert vagy más tiltott tárgyat tart-e a birtokában. Ezek gyanúja esetén bármely a rendező által feljogosított személy (biztonsági szolgálat) vagy rendőr jogosult a ruházat, illetve csomagok átvizsgálására.

A tiltott tárgyakat a rendező által kijelölt személy (biztonsági szolgálat) vagy rendőr elveheti, illetve a tulajdonosát annak letétbe helyezésére kötelezheti. A fenti személyek, illetve képviselőik jogosultak tiltott tárgyak letétbe vételének megtagadására.

Megtagadható a belépés azon személy részére, aki kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy szabálysértési kitiltás hatálya alatt áll!

Bárki, aki nem tartja be a Pályarendszabály rendelkezéseit, vagy biztonsági kockázatot jelent, visszafordítható és a sportcsarnokba lépése megtagadható, függetlenül bármely, az adott személlyel szemben alkalmazandó más intézkedéstől.

Aki jegyet vagy bérletet jogosulatlanul használ fel, vagy a sportcsarnokból kitiltás, avagy bármely más, hasonló tartalmú intézkedés hatálya alatt áll, a sportcsarnokba nem léphet be, és köteles a jegyét vagy bérletét haladéktalanul visszaszolgáltatni.

4. Viselkedés a sportcsarnokban

A néző a sportrendezvényen köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti. A sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát, rasszista, gyűlöletre uszító, vagy a sportszerű szurkolással nem összeegyeztethető magatartást nem tanúsíthat, köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személyi és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni!

Aki belép a sportcsarnokba, köteles, betartani az egészségügyi intézkedésekkel és a járványügyi előírásokkal kapcsolatos minden szabályozást, irányelvet és eljárást, és olyan magatartást tanúsítani, amellyel nem okoz sérülést másoknak, másokat nem veszélyeztet, és szükségtelenül nem akadályoz, illetve zavar, továbbá semmilyen kárt nem okoz. Köteles követni és betartani, bármely, az adott mérkőzésre a rendező által kijelölt személy, biztonsági személyzet vagy rendőr, tűzoltó, illetve más katasztrófavédelmi szerv és mentőegység útmutatását.

Azt a személyt, aki a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a védelmi intézkedéseket, a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A nézőtérre és a küzdőtérre ételt, italt bevinni szigorúan TILOS!

További tiltó rendelkezések:

 • Tilos bármely tárgy bedobása a nézőtérről a pályaszintre, továbbá belépés a nézőtérről a játéktérre; aki e szabályokat megszegi, büntetőjogilag is felelősségre vonható.
 • Ha bárki, bármely magántulajdon megrongálását, vagy bármilyen balesetet észlel, köteles azonnal jelezni a legközelebbi rendező, biztonsági őr vagy rendőr számára.

További kivételes helyzetek élet vagy testi épség, illetve vagyon veszélyeztetésének megelőzése, elhárítása vagy mérséklése esetén merülhetnek fel. A rendező által kijelölt személy vagy rendőr utasításainak követése kötelező, az együttműködés elmulasztása a sportlétesítményből történő kizárást eredményezheti.

A hulladékot vagy üres csomagolóanyagot a sportcsarnokban kihelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. A hulladék szelektív elhelyezésére vonatkozó előírásokat be kell tartani.

A dohányzás – ideértve az e-cigaretta termékek és a hevítés, nem meggyújtás útján fogyasztott dohánytermékek használatát is – TILOS a sportcsarnok teljes területén, kivéve a jogszabályok által lehetővé tett eseteket, a kijelölt dohányzóhelyeken, a sportlétesítményen kívül.

A sportlétesítmény teljes területén mindennemű sportfogadási tevékenység TILOS!

5. Hang- és képfelvételek, közvetítés

A sportesemények résztvevői díjmentesen hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a részvételük idején felvétel készüljön, továbbá a hang- és képfelvételek, valamint képmásuk állóképeken, hang-, kép-, illetve audiovizuális anyagokon felhasználásra kerüljön, illetve azt bármikor a mérkőzéshez (PVSK-Veolia) vagy általánosságban felhasználják.

A PVSK-Veolia mérkőzések résztvevői – a média külön engedéllyel rendelkező, akkreditált képviselői kivételével – a magáncélú felhasználás körén túlmenően nem készíthetnek, használhatnak fel, illetve továbbíthatnak a sportcsarnokról vagy a mérkőzésről készült semmilyen hang- és képanyagot, -felvételt, illetve egyéb leírást (ideértve bármilyen eredményt, statisztikát, információt, illetőleg más, a mérkőzéshez kapcsolódó adatot egészben vagy részben) sem az interneten, rádión, televízión, sem bármely más jelenlegi, illetve jövőbeli eszközön keresztül, továbbá nem nyújthatnak segítséget más személy(ek)nek ilyen tevékenységhez.

6. Tiltott tárgyak és magatartás

A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező hirdetményen tájékoztat a sportlétesítménybe be nem vihető tárgyakról, gondoskodik a be nem vihető, de jogszerűen birtokolható tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ha a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa a sportrendezvény befejezésétől számított egy órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

A következő tárgyak nem hozhatók be a Sportcsarnokba, kivéve – ha erre van lehetőség – ha az MKOSZ, illetve a rendező azt külön engedélyezte:

 • A4-es méretűnél nagyobb táska (210 mm x 297 mm x 210 mm);
 • bármilyen fegyver vagy más olyan tárgy, amely fegyverré vagy lövedékké alakítható; esernyő
 • bármilyen palack, korsó vagy doboz, valamint más, műanyagból, üvegből vagy más törékeny anyagból készült tárgyak, kivéve a kellően igazolt egészségügyi okból szükséges tárgyakat;
 • tűzijáték, jelzőfény, füstpor, füstbomba vagy más pirotechnikai eszköz;
 • gázspray-flakonok, maró/gyúlékony anyagok, festékek, illetve egészségre káros vagy erősen gyúlékony anyagokat tartalmazó tartályok;
 • lézeres mutatók;
 • drónok;
 • bármilyen étel, ital, műanyag palack, kivéve a kellően igazolt egészségügyi okból szükséges;
 • alkohol, kábítószerek, illetve más bódító hatású vagy veszélyes anyag, kivéve a kellően igazolt egészségügyi okból szükséges anyagokat;
 • bármilyen sértő, rasszista, xenofób, szexista, vallási, politikai vagy bármely más jogellenes/tiltott anyag, ideértve a diszkriminatív propagandaanyagokat;
 • bármilyen reklám vagy kereskedelmi célú tárgy, illetve anyag, így transzparens, cégér, jelkép vagy szórólap;
 • 1 (egy) méter hosszúságot és 1 (egy) cm átmérőt meghaladó rugalmas zászlórudak;
 • 2,00 (kettő) x 1,50 (másfél) méter méretűnél nagyobb transzparens vagy zászló. A kisebb zászlók vagy transzparensek engedélyezhetők, ha a helyi jogszabályoknak megfelelnek és olyan anyagból készültek, amely valószínűsíthetően nem gyúlékony. Bármely, 2,00 (kettő) x 1,50 (másfél) méter méretűnél nagyobb transzparens vagy zászló bevitele csak akkor megengedett, ha azt a rendező kérelemre kifejezetten írásban engedélyezte;
 • elektronikusan, mechanikusan vagy kézzel működtetett hangkibocsátó eszközök, így megafonok;
 • professzionális kamerák és videokamerák, illetve más professzionális hang- vagy videofelvevő berendezés, emellett bármilyen kamera, videokamera, illetve más hang- vagy képfelvevő berendezés csak magáncélú használatra vihető be a sportlétesítménybe, amennyiben ahhoz a rendező hozzájárul;
 • minden olyan digitális eszköz, amely tartalom közvetítésére vagy közzétételére szolgál csak magáncélú használatra vihető be a sportlétesítménybe;
 • továbbá, bármely más, a jogszabályoknak meg nem felelő, veszélyes, illetőleg a helyi biztosítást végző hatóságok által nem engedélyezett anyag.

Kétség esetén bármely, a sportlétesítménybe bevihető tárggyal kapcsolatban a rendező által kijelölt személy, biztonsági személyzet vagy rendőr jogosult eldönteni, hogy az adott tárgy bevitele tiltott vagy engedélyezett-e a Pályarendszabály rendelkezései alapján.

Szigorúan TILOS az alábbi tevékenységek végzése a Sportcsarnok teljes területén:

 • bármilyen, tárgy vagy folyadék eldobása, különösen más személy, vagy játékteret körülvevő terület, illetve a játéktér irányába;
 • tűz gyújtása, tűzijáték, jelzőfény vagy más pirotechnikai eszköz beindítása vagy kilövése;
 • bármilyen sértő, rasszista, xenofób, szexista, vallási, politikai vagy bármely más jogellenes/tiltott üzenet, különösen diszkriminatív propagandaüzenetek kinyilvánítása vagy terjesztése;
 • mások által veszélyesként, provokatívként, fenyegetőként, diszkriminatívként vagy sértőként értelmezhető magatartás tanúsítása;
 • áruk vagy jegyek értékesítése, szóróanyagok (így nyomtatott anyagok) vagy más tárgyak terjesztése, illetve bármely más promóciós vagy kereskedelmi tevékenység végzése a rendező előzetes írásbeli engedélye nélkül;
 • bármely, nem erre a célra szánt épületszerkezetre vagy berendezésre felmászás;
 • szerkezeti elemekre, berendezésekre, útvonalakra írás, festés, bármely tárgy ezekhez erősítése;
 • ürítés a mosdón kívüli bármely más helyen, továbbá szemetelés a sportcsarnokban hulladék, csomagolóanyag vagy üres tároló dobozok eldobásával;
 • felállni az ülésekre a nézőtéren;
 • továbbá bármely más tiltott magatartás.

További a létesítmény üzemeltetője és a rendező által szigorúan tiltott tevékenységek a sportlétesítmény egész területén az alábbi:

 • belépés a nyilvánosság elől elzárt vagy olyan területekre (üzemi helyiségekbe, VIP- és média zónákba), amelyekre a belépés csak bizonyos jegy- vagy bérlettípusok birtokosai részére engedélyezett, kivéve ezen engedélyek birtokában;
 • a közlekedés számára megnyitott helyeken, gyalogösvényeken és utakon, a látogatói bejáratokban és kijáratokban, valamint vészkijáratokban egy helyben tartózkodás és azok elzárása;
 • a belépés a játéktérre vagy a játékteret körülvevő területre szigorúan TILOS!

7. A Pályarendszabály megsértése

A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a rendező, jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, valamint a szervező vagy – rendező alkalmazása esetén - a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.

A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet.

Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, a PVSK Marketing Kft. érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható.

Az alkalmazandó jogszabályoktól is függően a Pályarendszabály bármely megsértése az alábbi következményeket vonhatja maga után:

 • eltávolítás a sportcsarnokból és lehetséges feljelentés a rendőrségnél;
 • a jogsértő távoltartása a sportlétesítményből a mérkőzés teljes időtartamára;
 • a szabálysértő személy által az adott mérkőzésre előre megvásárolt jegy vagy jegyek törlése és érvénytelenítése visszatérítés nélkül;
 • a szabálysértő személyes adatainak átadása – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – az érintett rendező szerv, illetve a rendőrség részére a megfelelő intézkedések megtétele érdekében (pl. országos hatályú kitiltás a sportlétesítményekből);
 • jogi eljárások megindítása, a mérkőzést rendező, vagy más erre jogosult személyek/szervezetek által;
 • a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően alkalmazandó joghátrányok, illetve jogorvoslati lehetőségek.

A létesítmény üzemeltetője és a rendező szerv, a rendőrséggel egyeztetve fenntartja a jogot, hogy mérlegelési jogkörében éljen bármely további jogorvoslati lehetőségekkel.

8. Kamerás megfigyelő rendszer

A szurkolók biztonságának megóvása érdekében a sportlétesítmény videokamerás megfigyelő rendszerrel van felszerelve, amelyet a rendező a biztonsági szervezet és a rendőri állomány tagjai vagy magán biztonsági szolgálat arra jogosult munkatársai ellenőriznek. Az ezek által készített képfelvételek nagy valószínűséggel felhasználásra kerülnek, ha bármilyen jogi eljárásra kerül sor. A hozzáférést a vonatkozó jogszabályok szerint tesszük lehetővé.

9. Felelősség

A vonatkozó jogszabályok adta kereteken belül a sportcsarnokba belépők tudomásul veszik, hogy belépni saját kockázatukra jogosultak, és felelősek a sportcsarnokban tanúsított magatartásukból eredő bármely kárért vagy veszteségért. A rendező a sporteseményen, mérkőzésen résztvevő nézők részére felelősségbiztosítást kötött.

10. Részleges érvénytelenség és módosítások

Ha a Pályarendszabály bármely részét hatáskörrel rendelkező bíróság érvénytelennek, hatálytalannak vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítaná, úgy a Pályarendszabály ezen rendelkezés által nem érintett, fennmaradó részei az érvénytelen, hatálytalan vagy kikényszeríthetetlen részek nélkül maradnak hatályban.

A rendező fenntartja a jogot, hogy a Pályarendszabályt időnként, indokolt esetben módosítsa. A legutóbbi, mindenkori hatályos változat a PVSK-Veolia hivatalos weboldalán https://pvsk.hu/szakosztaly/ferfi-kosarlabda-szakosztaly/dokumentumok/ oldalán érhető el.

11. Hiteles szöveg

A Pályarendszabály eredeti változata magyar nyelven készült, bármilyen jogvita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

12. Alkalmazandó jog és joghatóság

A Pályarendszabályt minden esetben Magyarország irányadó jogszabályainak megfelelően és azokkal összhangban kell értelmezni.

Bármely, a Pályarendszabály rendelkezéseiből eredő, vagy azokhoz kapcsolódó jogvita esetén a Magyarországon hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el.

Kérjük vendégeinket, hogy a Pályarendszabályban foglaltak betartásával segítsék a sportcsarnok kulturált és rendeltetésszerű használatát!

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

PVSK-Marketing Kft.

Pécs, 2023. augusztus 28.

Események

2024. február

  • h
  • k
  • sze
  • cs
  • p
  • szo
  • v
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 1
  • 2
  • 3

Nagyobb méret Következő hónap