Keresés
Pécsi Vasutas Sportkör | Alapítva 1919-ben | 7622 Pécs, Verseny utca 11. | E-mail: [javascript protected email address]

Adatkezelési tájékoztató

A Pécsi Vasutas Sportkör fokozott hangsúlyt fektet a pvsk.hu weboldal látogatói személyes adatainak védelmére, ezért a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban törekszik arra, hogy átlátható, érthető, világos és teljes körű tájékoztatást nyújtson Önnek, mint Érintettnek a PVSK adatkezeléséről.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

- az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR)
A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:
* Adatfeldolgozás: az adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

* Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

* Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

* Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

* Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

* Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

* Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

* Érintett: az adatkezelővel kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan az adatkezelő személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet.

* Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei
A Pécsi Vasutas Sportkör (továbbiakban PVSK), a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.
A PVSK a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.
Felhívjuk a PVSK részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása és ha szükséges, hozzájárulásának beszerzése.
A PVSK, mint adatkezelő adatai:
Megnevezése: Pécsi Vasutas Sportkör Képviselője: Czerpán István Központi e-mail címe: iroda@pvsk.hu Telefonszáma: +36 72 514 900, +36 20 424 90 19 Postacíme: 7622 Pécs, Verseny u. 11 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [javascript protected email address] A PVSK által igénybe vett adatfeldolgozók:

Megnevezése: SYNTAX TEAM Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Központi telefonszáma: +36 30 946 59 03 Postacíme: 7623 Pécs, Mártírok útja 70. Weboldala: http://www.syntax.hu/ Feldolgozói tevékenysége: Online számlakiállítás Tevékenység rövid ismertetése: A PVSK a számláit a szolgáltató igénybevételével állítja ki.
Megnevezése: DotRoll Számítástechnikai Kft. Központi e-mail címe: [javascript protected email address] Központi telefonszáma: +36 1 432 3232 Postacíme: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf Weboldala https://dotroll.com/ Feldolgozói tevékenysége: Levelezőszerver-tárhely Tevékenység rövid ismertetése: Az PVSK elektronikus levelezése a szolgáltató által biztosított külső tárhelyen kerül tárolásra és az ott futó programok működtetik.
Megnevezése: WAWONA INTERNET Informatikai és Szolgáltató Kft. Központi e-mail címe: helpdesk@wawona.hu, [javascript protected email address] Központi telefonszáma: +36 72 227 718, +36 70 311 2405 Postacíme: 7621 Pécs, Perczel M. u. 35. Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata https://wawona.hu/oldal/adatvedelmi-nyilatkozat/ Weboldala: https://whosting.hu/, https://wawona.hu/ Feldolgozói tevékenysége: Webtárhely-szolgáltatás Tevékenység rövid ismertetése: A webtárhely-szolgáltató a saját szerverén létrehozott, elkerített lemezterületet biztosít, amelyre az PVSK weboldala került feltöltésre. Adatbiztonsági intézkedések
A PVSK a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.
A PVSK az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A PVSK olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.
Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja
Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a PVSK, mint adatkezelő, munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.
A PVSK számítástechnikai rendszerei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.
Belépési nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja(i): a jelentkező azonosítása, kérelmének elbírálása, tagjegyzékbe történő rögzítése, a korosztály megállapítása (a jelentkező fejlettségének megfelelő támogatás nyújtása), a jelentkezéssel kapcsolatos kommunikáció lehetővé tétele.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja: a közhasznú tevékenység ellátáshoz fűződő közérdek (4/2017. (IV. 3.) IM rendelet I., II., XI. sz. mellékletei, Magyarország Alaptörvényének XVI. cikke).
Személyes adatok köre: jelentkező neve, születési éve, lakcíme/székhelye, képviselő/gondviselő neve, nyilatkozattevő aláírása, valamint elérhetőségként megadott telefonszám, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama:
- A tagfelvétellel kapcsolatos adatok vonatkozásában:
o Elutasított jelentkezők esetén: a felvételi eljárás lezárásával az adatok törlésre kerülnek.
o Felvételt nyert jelentkezők esetén: Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) elévülési idejének megfelelően a jogviszony megszűnését követő 5 év.
- A korosztály megállapításával kapcsolatos adatok és kapcsolattartási adatok vonatkozásában:
o Elutasított jelentkezők esetén: a felvételi eljárás lezárásával az adatok törlésre kerülnek.
o Felvételt nyert jelentkezők esetén: jogviszony megszűnésekor az adatok törlésre kerülnek.
Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés
A jogszabályok által támasztott formai követelményeknek megfelelő számla kiállításához szükség lehet az ügyfelek személyes adatainak kezelésére.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény).
Az adatkezelés célja: számlakiállítás
Személyes adatok köre: név, székhely/lakcím.
Az adatkezelés időtartama: számlákon szereplő adatok: 8 év a számviteli törvény alapján (2000. évi C. törvény a számvitelről)
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: számlakiállítás lehetősége nélkül a PVSK elzárkózik a szolgáltatás teljesítéstől.
Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása
Az adatkezelés célja: a PVSK online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás és véleménynyilvánítás biztosítása céljából üzemeltetett közösségi hivatalos oldalának (Facebook, YouTube, Instagram) működtetése.
Személyes adatok köre: név, valamint azon adatok, melyeket Ön a PVSK közösségi oldalán önmagáról közzétesz.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.
A PVSK közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használja fel.
Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg a PVSK és a Facebook Ireland Limited között.
Weboldallal kapcsolatos adatkezelés
Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések
Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg a PVSK-t (pl.: telefonon, e-mailben), elengedhetetlen, hogy a PVSK az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja a PVSK közfeladatának ellátásához fűződő közérdek. A PVSK tevékenységének közérdekűsége a későbbi kapcsolattartást, valamint a PVSK vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.
Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, a PVSK rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. A PVSK-nak ezeket a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.
Személyes adatok köre:
- E-mailes megkeresés esetén: név és e-mail cím
- Telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám
Az adatkezelés időtartama: A PVSK az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követően törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő közérdek a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen közérdek fennállásáig kezeli.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre a PVSK-nak nem áll módjában válaszolni.
Plug In-ek és beépülő modulok
A PVSK weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó Plug In-ek működnek.
Facebook megosztás gomb Szolgáltató Facebook Inc. (Facebook Ireland Limited) Célja, működése Lehetővé teszi a PVSK oldalának (vagy aloldalának) a megosztását a felhasználó saját idővonalán, a Facebook csoportokban vagy a Messenger chat felületén. A gyűjtött személyes adatok Böngészéssel kapcsolatos adatok, IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, az eszközön bejelentkezett Facebook felhasználó online azonosítója. Adatkezelési tájékoztatója https://www.facebook.com/help/206635839404055
https://www.facebook.com/policies/cookies/ Facebook, YouTube, Twitter widget-ek Szolgáltató Facebook Inc. (Facebook Ireland Limited), Google Inc., Twitter Inc. Célja, működése Facebook, YouTube és Twitter widgetek elérést biztosítanak a Facebook, a YouTube és a Twitter szociális hálóihoz A gyűjtött személyes adatok Böngészéssel kapcsolatos adatok, böngésző és operációs rendszer típusa Adatkezelési tájékoztatója https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://twitter.com/en/privacy YouTube integráció Szolgáltató Google Inc. Célja, működése A beágyazott YouTube videó megjelenítése a webhelyen. A gyűjtött személyes adatok A látogató sávszélessége a beágyazással érintett oldalon, korábban megtekintett videók, a videó lejátszás felhasználói preferenciái Adatkezelési tájékoztatója https://support.google.com/youtube/topic/9386940?hl=hu&ref_topic=2803240
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ A technikai működés során automatikusan megismert adatok
A PVSK webszervere úgy van konfigurálva, hogy naplózza a www.pvsk.hu oldal forgalmát, annak érdekében, hogy a weboldal megfelelően működni tudjon és fenntartsa a megfelelő szintű kommunikációt a kliensgépekkel.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő weboldalának működtetéséhez fűződő közérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).
Az adatkezelés célja: hálózati hibakezelés, támadások felderítése, fejlesztés és minőség-ellenőrzés.
Személyes adatok köre: IP cím, a kapcsolat létrejötte során létrehozott egyedi felhasználói azonosító, kapcsolat létrejöttének dátuma és időpontja.
Az adatkezelés időtartama: az adat rögzítéséről számított 14 nap.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal nem képes kapcsolatot létesíteni a kliensgéppel, így az oldal nem látogatható.
Sütik („Cookie”)
A PVSK weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a PVSK-nak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Személyes adatok köre: azonosítószám (IP-cím), dátum, időpont
Az adatkezelés időtartama: az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy az egyes sütik egyedi lejárati idejéig kezeli a PVSK A süti élettartamának leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adat megadásának elmaradása nem jár előrelátható következménnyel.
A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a weboldalt látogatók eszközeiről, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát.
A sütikről általában:
Munkamenet (Session) sütik: ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul zökkenőmentesen és biztonságosan böngészhessék a PVSK weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Állandó Sütik: az állandó sütik érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi időn belül a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.
Belső és külső sütik: amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső sütiről beszélhetünk, míg ha a süti forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.
A weboldal működése szempontjából a sütik további három csoportra oszthatók: a megfelelő működéshez alapvetően szükséges sütik, funkcionális sütik és analitikai sütik.
Az alapvetően szükséges sütik: a webhely által kínált valamely szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül például a weblap nem képes megfelelni egyes adatbiztonsági követelményeknek.
Funkcionális sütik: a funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a webhely emlékezzen az Ön beállításaira (pl.: választott nyelv beállítása). Ezen sütik által gyűjtött információk nem képesek nyomon követni az Ön böngészési tevékenységét.
Analitikai sütik: az elemzési sütik rögzítik az információkat, többek között a weboldalon Ön által meglátogatott lapokról, a weboldalon eltöltött időről és a gyakoriságról, amellyel Ön a weboldalt látogatja.
A weboldal használata során keletkezett, Önre vonatkozó adatokat a PVSK marketing célokra nem használja fel.
Neve Célja Típusa Élettartama cookies-accepted A látogató által a süti tájékoztatásra adott választ rögzíti Alapvetően szükséges / Állandó / Belső 1 év PHPSESSID A munkamenet szerveroldali nyomon követésére alkalmas süti Funkcionális / Munkamenet / Belső A munkamenet végével törlődik _utmz Azt követi nyomon, hogy a látogató honnan kattintott át a www.pvsk.hu oldalra (pl.: egy másik weboldalról vagy keresőmotorról) Analitikai / Állandó / Belső 6 hónap _utma Arról nyújt információt, hogy a látogató meglátogatta-e már korábban a weboldalt. Analitikai / Állandó / Belső 2 év _utmb Az _utmc sütivel együtt a www.pvsk.hu oldalon töltött átlagos időtartamot lehet meghatározni ezzel a sütivel. Analitikai / Állandó / Belső 30 perc _utmc Az _utmb sütivel együtt a böngésző bezárásának idejét mutatja meg. Analitikai / Munkamenet / Belső A munkamenet végével törlődik
A PVSK weboldalán működő elemző eszközök
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat bárki számára.
Google Analytics Szolgáltató Google Inc. Célja, működése Felhasználók számának, tevékenységének nyomon követése, webanalitikai mérések végzése. Adatkezelési tájékoztatója https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ
Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se Internet Explorer/Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9 Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
o a hozzájárulás visszavonásának joga;
o személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
o helyesbítéshez való jog;
o adatkezelés korlátozása;
o törléshez való jog;
o tiltakozáshoz való jog;
o adathordozhatósághoz való jog.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a PVSK-nak Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a PVSK egyébként is kezel Önről).
A PVSK az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg.
A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a PVSK rendszereiből az Ön adatait visszaállíthatatlanul törli.
A személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy a PVSK-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról a PVSK tájékoztassa:
o az adatkezelés céljai;
o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
o információ azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a PVSK közölte vagy közölni fogja;
o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti a PVSK-tól az Önre vonatkozó személyes adatokról másolat készítését, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve az adatkezelés közérdekűsége esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatokhoz való hozzáférésre, valamint az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás/hozzáférés kérés esetén a PVSK méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést a PVSK úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat (másolatukat) és az információkat.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.
Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a PVSK késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a PVSK korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
o Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a PVSK ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
o az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
o a PVSK-nak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
o Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de a PVSK feladatellátásával kapcsolatos közérdek is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelés közérdekűsége elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A PVSK az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.
Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy a PVSK indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
o a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a PVSK gyűjtötte vagy más módon kezelte;
o Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
o Ön tiltakozik a közérdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
o a személyes adatokat a PVSK jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
o a személyes adatokat a PVSK által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha a PVSK bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:
o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
o a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelés közérdekűségén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a PVSK a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje a PVSK-tól, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.
Jogorvoslati jogok
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: [javascript protected email address]

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes a PVSK-nak elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.

Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon a PVSK képviselőjéhez vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: iroda@pvsk.hu Telefon: +36 72 514 900, +36 20 424 9019 Adatvédelmi tisztviselő: [javascript protected email address]

Események

2021. szeptember

  • h
  • k
  • sze
  • cs
  • p
  • szo
  • v
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 1
  • 2
  • 3

Nagyobb méret

A nap képe